DYSKALKYLI.NU

Professionel nytænkning

Aktuelle tests fra Kognitivt Centrum oversat til dansk:

Produkter

Kontakt os på

+46-40-301680

Textruta: En undersøgelsesmetode i matematik.
Undersøgelse af evnen til at arbejde matematisk
Hver screening tager ca. 30 min at gennemføre.
Screeningen er opbygget som en checkliste med et begrænset antal opgaver som alle i en vis aldersgruppe forventes at kunne klare - i modsat fald er der tale om funktioner, der bør undersøges yderligere.
Resultaterne fra screeningen opstilles i en oversigt over de forskellige kognitive funktioner, som er indeholdt i screeningen .
Kan anvendes af lærere, logopæder og psykologer.

Screeningen findes i tre versioner, og består af:
Matematikscreening  (pdf-format)  læs mere >>

Matematikscreening I beregnet for aldersgruppen 7-9 år.
Matematikscreening II beregnet for aldersgruppen11-15 år.
Matematikscreening III beregnet for aldersgruppen fra 16 år. Denne er også voksenversionen.

Hvad måler specialtesten? >>

Kognitiv Træning i Matematik 
Mappen bygger på Matematikscreening. Mappen ”Kognitiv Træning i Matematik” er en idébog med opgaveeksempler og øvelser, der kan arbejdes med efter eleven har gennemgået Matematikscreening. 
Den videre træning og planlægning af øvelser fra arbejdsmappen bør derfor bygge på en vurdering af resultaterne fra Matematikscreening . 
Øvelserne, der ikke er aldersrelaterede, tænkes anvendt fra 7-års alderen til voksenalderen. 
Hvert delområde indeholder opgaver af forskellig sværhedsgrad 

Erfaringer med Matematikscreening

Gennem de sidste 3 – 4 år har jeg som speciallærer modtaget et stadigt stigende antal henvendelser fra voksne, der oplever vanskeligheder i forhold til at klare dagligdagens, uddannelses-systemets eller arbejdslivets krav til matematiske færdigheder.

Den første henvendelse jeg fik, var fra en 19-årig pige, der måtte opgive at følge undervisningen på HF. Pigen havde så store besværligheder med at beherske de 4 regningsarter, at hun - på trods af at hun på andre områder var velfungerende – ikke kunne klare undervisningskravene i matematik på 9. klasses niveau.

Min undersøgelse og efterfølgende beskrivelse af pigens vanskeligheder bar på alle områder præg af, at jeg var meget famlende og usikker overfor opgaven. Undersøgelsen kunne betegnes som en samlet beskrivelse af problemfelter, der var kendt af pigen og hendes omgivelser i forvejen: Jeg kunne fortælle, at prøvens resultater viste, at der var områder, der ikke var indlært; men nogen egentlig udredning og forklaring på pigens matematikvanskeligheder og forslag til, hvordan disse eventuelt kunne afhjælpes, var der ikke tale om. 

Jeg havde mit HVAD, der ikke var indlært; men manglede mit HVORFOR og HVORDAN kommer vi videre.

Dette var selvsagt utilfredsstillende for såvel pigen som undertegnede, og jeg begyndte at interessere mig for at finde et materiale, der i højere grad kunne være medvirkende til at beskrive HVORFOR og HVORDAN.

På den måde fik jeg kontakt med KognitivtCentrum, hvis materiale Matematikscreening I,II og III på mange måder er brugbart til en første antydning af årsagerne til vanskelighederne.

For det første får man gennem screening og samtale omkring de oplevede vanskeligheder en grundig beskrivelse af de eventuelle kognitive vanskeligheder, der ligger til grund for problemerne med at regne. Man får således en forståelse for, hvorvidt forudsætningerne er til stede eller om vanskelighederne skyldes følelsesmæssige blokeringer, undervisningsmæssige forhold eller andet.

For det andet giver denne øgede forståelse og indsigt i baggrunden for vanskelighederne mulighed for at sætte ind med korrekte undervisningsmæssige tiltag. Kender man baggrunden for vanskelighederne kan man mere kvalificeret planlæggeundervisningen: Der er selvklart forskel på, hvorvidt vanskelighederne skyldes manglende forståelse for cifferstrukturer, hukommelsesvanskeligheder, manglende indlæring af fakta eller følelsesmæssige blokeringer – og undervisningen må søge at tage højde for disse forhold 

Jeg kan derfor kun varmt anbefale Matematikscreening til en grundig beskrivelse af HVORFOR og som udgangspunkt for HVORDAN.

Henrik Skovhus
speciallærer


  


Textruta:  Matematikscreening
   Lærere//Logopæder/Psykologer
Textruta: MATEMATIK-  
   SCREENING

Er en helt unik metode som ”opfanger” de kognitive processer, der er nødvendige under regning.

Resultaterne fra testen sammenfattes i overskuelig form, der kan danne baggrund for korrekt hjælp.

Bestilling test:

 

KOGNITIVT CENTRUM DANMARK

Skytten 1 b

9000 Aalborg

DK-Danmark

 

Telefon: + 45 22 37 33 90

E-mail: info@kc-dk.dk

www.kc-dk.dk