En pedagogisk kartläggning bör innehålla även undersökning av läsförmåga, skrivförmåga och stavning - utöver matematiken. Ibland tänker man att det är ju främst matten som är besvärlig men erfarenhetsmässigt vet vi att det även kan dölja sig andra svårigheter i lärandet som förståelsen och processandet av texter - trots att eleven rent tekniskt läser okej. Så tänk alltid att en fullständig pedagogisk kartläggning ska innehålla: Matematik Läsning Skrivning Stavning Elever kan prestera lågt i matematik men det betyder inte att eleven är en lågpresterande elev. En del elever har problem med att läsa och hantera komplexa texter kring problemlösning i matematik. Andra har främst svårt med med enkelt räknande där det syns ett långsamt räknande med tal och siffror. Inte sällan syns även ett fingerräknande. Samtidigt kan de i andra delar av matematiken som handlar problemlösning och logiskt resonerande prestera gott. Den högre matematiken ställer främst krav på god visuo-spatial förmåga tillsammans med logisk förmåga. Här är inte själva räknandet med tal och siffror i fokus som vid den tidiga matematiken i grundskolan.

Kontakta oss

Kognitivt Centrum Stenhotten 60 269 73 Förslöv 040-30 16 80 info@kognitivtcentrum.se http://www.kognitivtcentrum.se

- Ett professionellt nytänkande -

Vi är neuropsykologer och arbetar utifrån aktuell och modern hjärnforskning,

neuropsykologi & neurovetenskap Björn Adler Leg psykolog, Neuropsykolog, Leg psykoterapeut med inriktning KBT Hanna Adler Leg psykolog, Neuropsykolog, Leg psykoterapeut med inriktning KBT
Kognitivt Centrum

Grundtester vid frågeställning

Dyskalkyli

Matematik

Adler Matematikscreening Individuellt sid 2 Förmåga att Snabbt Se Mängd Klass eller individuellt sid 4 Färdighetstest i Matematik Klass eller individuellt sid 3 Talserier i Matematik Klass eller individuellt sid 5 Utvikning av Geometriska Kroppar Klass eller individuellt sid 6

Läs-och skriv

Färdighetstest i Läsning Klass eller individuellt sid 9 Adler Lässcreening Individuellt sid 2 Adler skrivscreening Individuellt sid 2 Vid behov även Adler Arbetsminnestest, Kognitivt Screening OBS! Sidhänvisningarna är till produktinformationen.

Varför göra en pedagogisk kartläggning?

En pedagogisk kartläggning bör alltid göras när eleven inte når kunskapsmålen i matematik. Orsakerna kan vara mycket olika vilket därmed också leder till olika former av effektiv hjälp och träning. I den pedagogiska kartläggningen så ligger inte främsta fokus på en formell diagnos som dyskalkyli utan att mer ha fokus på vilka vägar man måste gå tillsammans med eleven för att börja vinna segrar igen.
En pedagogisk kartläggning bör även innehålla en undersökning av elevens mående med sin matte. Många elever med lång tids misslyckanden hamnar lätt även i känslomässiga blockeringar. De får helt enkelt svårare att lära sig nytt i matematik. Det är inte ovanligt att de tänker och känner: - Det är inte lönt att jag tränar och arbetar mer med min matte. Jag kommer ändå inte lära mig. Exempel på frågor att söka svar på i kartläggningen: Hur kan man arbeta med elevens automatiseringssvårigheter i det enkla räknandet? Hur kan man stärka arbetsminne, koncentration och uppmärksamhet? Hur kan eleven bli mer självständig i sitt lärande? Hur kan elevens motivation höjas? Hur träna multiplikationsfakta mer effektivt? Hur kan man arbeta mer effektivt med tiokamraterna? Skulle det vara mest effektivt med tallinjeträning? Skulle eleven ha nytta av en ominlärning i matematik och hur skulle denna i så fall se ut? Vilka tekniska- och pedagogiska hjälpmedel behöver eleven? Hur ska anpassningen för eleven se ut? Hur ska denna anpassning utvärderas? En pedagogisk kartläggning ska innehålla en tydlig beskrivning av orsaker men också förslag på konkreta hjälpåtgärder och en plan för uppföljning och utvärdering av de pedagogiska insatserna.

Produktinformation

Läs mer Läs mer Produktinfo Produktinfo
En pedagogisk kartläggning bör innehålla även undersökning av läsförmåga, skrivförmåga och stavning - utöver matematiken. Ibland tänker man att det är ju främst matten som är besvärlig men erfarenhetsmässigt vet vi att det även kan dölja sig andra svårigheter i lärandet som förståelsen och processandet av texter - trots att eleven rent tekniskt läser okej. Så tänk alltid att en fullständig pedagogisk kartläggning ska innehålla: Matematik Läsning Skrivning Stavning Elever kan prestera lågt i matematik men det betyder inte att eleven är en lågpresterande elev. En del elever har problem med att läsa och hantera komplexa texter kring problemlösning i matematik. Andra har främst svårt med med enkelt räknande där det syns ett långsamt räknande med tal och siffror. Inte sällan syns även ett fingerräknande. Samtidigt kan de i andra delar av matematiken som handlar problemlösning och logiskt resonerande prestera gott. Den högre matematiken ställer främst krav på god visuo-spatial förmåga tillsammans med logisk förmåga. Här är inte själva räknandet med tal och siffror i fokus som vid den tidiga matematiken i grundskolan.
Kognitivt Centrum