Undersök med Matematikscreening Matematikscreening genomförs på de elever som uppvisar uttalade svårigheter på Färdighetstestet i Matematik och Förmåga att Snabbt se Mängd. Kartläggningen som tar ca 30 minuter fångar de kognitiva byggstenar som behövs för att arbeta framgångsrikt med matematiken. Metoden ligger som viktig grund för vinnande hjälpåtgärder.
mer info mer info
 Starta med Färdighetstest i Matematik Adler Färdighetstest i Matematik fångar elevernas förmåga att snabbt hantera tal och siffror via enkel huvudräkning (aritmetik). Testet tar endast fem minuter och genomförs i helklass eller individuellt. Man bör också komplettera med testet Adler Förmåga att Snabbt Se Mängd som ger ett bra mått på elevens förmåga att snabbt se mindre mängder.
  Undersök hela lärandet med Neuropedagogisk Screening   Detta är en komplett neuropedagogisk metod. Undersökningsmetoden bygger på kunskaper om de bakomliggande kognitiva processer som används när vi räknar, läser, skriver eller stavar. Varje screening, som genomförs individuellt, tar ca 30 minuter. Den ger viktigt underlag för den pedagogiska kartläggningen och framförallt för planering av rätt hjälp.  
  Kartlägg Arbetsminnet Adler Arbetsminnestest är normerat på drygt 800 svenska elever från åk 4 och upp t o m gymnasiet. Arbetsminnestestet kan användas från eleven är 10 år och upp till vuxna. Totalt omfattar Adler Arbetsminnestest 15 deltest varav fyra på perception, sju på själva arbetsminnet samt fyra på långtidsminne: Testet tar endast en timme att genomföra och leder fram till konkreta pedagogiska åtgärder. Läs även mer på: www.arbetsminne.nu  Läsning! Adler Färdighetstest i Läsning fångar på ett enkelt sätt elevernas förmåga att identifiera bokstäver i en sekvens. Testet finns i fem versioner från sexåringar och upp till vuxna. Läs mer om Adler Färdighetstest i Läsning 
  Kognitiv Träning   Arbetspärmar till Matematik, Läsning och Skrivning Materialet är tänkt att användas efter att man kartlagt problemområdet dels med Matematikscreening eller med hela den Neuropedagogiska Screeningen. Läs mer om Kognitiv Träning i Läs mer om Kognitiv Träning i Läs mer om Kognitiv Träning i OBS! Adler Tallinjeträning i Matematik finns nu som arbetspärm för elever med dyskalkyli/specifika matematiksvårigheter. Här tränas  den visuella bilden av tallinjen in på ett vinnande och effektivt sätt. Läs mer på sid 11
Produktinformation
    Vi har utvecklat material för kartläggning av hela lärandet
Utbildning - kurser Utbildning - kurser Utredningar Utredningar Produktinfo Produktinfo Webshop Webshop Pedagogiska råd Pedagogiska råd Artiklar Artiklar Kontakt Kontakt mer info mer info info sid 2 info sid 2 info sid 8 info sid 8 Matematik Matematik produktinfo produktinfo Läsning Läsning Skrivning Skrivning Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Stenhotten 60 269 73 Förslöv Telefon: 040-30 16 80 E-post: info@kognitivtcentrum.se info test info test info sid 4 info sid 4
Dyskalkyli